Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CRES Email Cisco Registered Envelope Service

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I deal with a couple organizations that use CRES for external emails. The sender sends an HTML attachment via regular email. Opening the attachment goes to a login screen and displays the message after the user enters credentials.

I can open the attachment using Edge or Chrome but not Firefox. After I enter credentials in Firefox, I just get a screen showing the word "Error".

Has Mozilla looked at this problem and is there a solution, or should I just use the other browsers for these messages?

Thanks, Ken.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.