Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks disappeared after comp reset

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi there, I reset my computer to the factory settings and I thought that my google account will hold all my saved bookmarks, that I need only to sign in and find them again in the bookmark manager. I can't find them anymore and there is no backup file as the comp was restored. Is it possible to get them back somehow? Some of them were quite important. Thank you very much.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.