Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ubuntu opens portal everytime to open downloaded file

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

It used to be that downloading something like a pdf and then clicking on it through the downloads dropdown would immediately open the pdf in the default system pdf viewer. Now I get a pop-up telling me the Portal "Open with" is ready which then presents me with a set of options for where to open the file. I have looked around for anyone else with this problem but haven't found anyone.

Additional info: If I use the show enclosing folder feature it actually shows me a temp folder (image attached)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.