Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video Playback Crashes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hey, this just recently started happening but whenever I try to playback video (mainly on twitch) the tab crashes immediately.

I've tried starting Firefox in safemode and disabling add-ons; crashing still occurs either way. I tried opening streams on Chrome and they open up fine. I have also tried clearing my cache and disabling hardware acceleration. Lastly, I have also ran windows DISM and sfc.

Also, youtube videos work fine but I can't watch twitch streams.

Here are my crash reports: https://crash-stats.mozilla.org/report/index/78bc74ac-8f7c-4ced-938e-5c7b60201020 https://crash-stats.mozilla.org/report/index/9a8a8819-2a42-4600-aeae-78c430201020 https://crash-stats.mozilla.org/report/index/80d64d3b-d525-49b9-877c-17ba70201020 https://crash-stats.mozilla.org/report/index/72b02da3-cf5a-46a2-b024-a587d0201020

Được chỉnh sửa bởi pinoyboy1081 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

bp-78bc74ac-8f7c-4ced-938e-5c7b60201020 bp-9a8a8819-2a42-4600-aeae-78c430201020 bp-80d64d3b-d525-49b9-877c-17ba70201020

Signature: msmpeg2vdec.dll

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

msmpeg2vdec.dll = Microsoft DTV-DVD Video Decoder

KERNELBASE.dll = Microsoft

Kernel32.dll = Microsoft

nvwgf2umx_cfg.dll = NVIDIA D3D10 drivers = NVIDIA Corporation

Hữu ích?

more options

pinoyboy1081 said

. . . Lastly, I have also ran windows DISM and sfc.

Make sure all software is up to date.

See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.