Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to change the audio output of Firefox?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BILL

more options

Hello! The audio output of Firefox is always set to the speakers of my laptop. I can't hear videos or music via my headphones or another audio device (Steinberg UR 22 mkII). When I take other browsers or spotify, the audio output is allways on the plugged in devices. But with Firefox I only hear it through laptop speakers.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi Joseph, when I want to change the playback device, I click the speaker icon in the lower right corner of the Windows 10 Taskbar and it has drop-down to choose between headset and speakers. I don't know whether there is a better way to do it, but does that method work for you?

Hữu ích?

more options

No, i click on for example the headphones, but the sound comes still from the laptop speakers. It only works on headphones, if i deactivate the speakers on the windows playback devices. But that's circuitous...

Hữu ích?

more options

This is not a common problem so I don't know how to fix this apart from what jscher2000 already told you. The only other option I can see is if you uninstall and reinstall firefox and see if the problem still persists.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.