Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

WHAT HAPPENED: 1. I signed out of Mozilla on the owners laptop and entered my own account information 2. As I signed out of my account, I checked the box "delete data from this device", so that my data would not be saved. 3. The owner entered their account email but Mozilla did not find it so the user created a new account using the same email address as prior.

THE PROBLEM: all data is missing including bookmarks, passwords, etc. It appears Mozilla sees the account as new. Even when the user logs into a site they frequent regularly, the site does not recognize the user and requires login and password and verification of the user. Seemingly like the device is registering as new to the site.

STEPS TAKEN TO RESOLVE - UNSUCCESSFUL 1. I used the restore bookmarks option to restore to a previous copy

    A. according to the user, the restored bookmarks are not current

2. I verified that there is only one profile for the user 3. I verified that the profile has data in the local drive and the profile default is set to read the profile on the local drive

NEED HELP: 1. Restore the account completely so that all sites recognize the device and all bookmarks are restored

Thank you for your time and help to resolve this situation! Dawn

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.