Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Suppress a POP count

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I try to suppress a POP count after having created an IMAP count with the same name. The way to process seams to be : Open the count with menu Tools > Paramètres and select the POP count. I get the message : A count with the same name already exists. Please use a diferent name of count. And I can’t go further. How can I do ? Thanks.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.