Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Export html addon list

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Before the switch to Quantum, there were addons like Extension list dumper and Infolister.

Currently, Chrome has a nice extension called Share Extensions for Google Chrome™, which, basically, is what I'm looking for in Firefox. Share Extensions for Google Chrome™ exports an html file with each addons' description and it's name is also a hyperlink to it's page in the Chrome Web Store. It has no version info, but better that nothing.

My searches for any kind of list exporter came up empty.

Được chỉnh sửa bởi noel_envode vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.