Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whenever I start FF, the DL icon bounces...

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RASelkirk

more options

...just like it does whenever a file finishes DL'ing. This leads me to believe that FF is downloading "something" every time I start the program. So why/what is it doing?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Still there, I tried doing the safe mode and the DL icon still jumps like it finished a DL. Maybe this is normal behavior and no one's noticed it?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.