Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Videos & Movies won't Play

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

Hi, After the latest Windows 10 Home (pack120.2212.31.0) & Firefox (81.0.2 64bit) updates (15 Oct 20) Movies & Video clips (eg. in news websites etc) won't run. Video clips result in a "MEDIA_ERR_UNKNOWN" error. I have WebRTC disabled & also run a VPN. With WebRTC enabled I can get the Movies to play, however the video clips still won't play. I don't have any issues in my Chrome browser, using the same VPN & WebRTC apps. Firefox has been uninstalled & reinstalled to no avail. Everything was working fine till the updates. Any ideas on how to get my video clips & also my Movies to run in Firefox?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.