Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Window with tabs disappeared

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 21 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Jozzig

more options

Hi, just exited Firefox my usual way - Clicking Exit. Usual message pops up - Do you want to close 2 windows with xx tabs. Firefox closes. As always.

When I am opening Firefox again only 1 window opens! The less important one! The other window actually had all my important tabs.

How can I get my window back?

This has not happened for many many years.

Regards Gerd

Giải pháp được chọn

Hi

Did you look at "History -> Recently Closed Tabs/Windows" to see if you could reopen that other window ?

Did you use the File menu or Exit in the "3-bar" Firefox menu button and not the close X as as only restores the last closed window ?

I think that it is always best to close Firefox from the main (most important) window via Exit/Quit to ensure that this window gets focus on the next start.


Backup the session files in the sessionstore-backups folder in the Firefox profile folder to make sure not to lose possible important session data. Do NOT close Firefox when Firefox is already running.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4).

You can check a recent upgrade.jsonlz4-<build_id> with this tool to see if it has your lost tabs. You can look at this tool to inspect a compressed sessionstore file.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.


You can look at a utility to browse System Restore points to see if you can recover an older version of sessionstore.jsonlz4 in the main profile folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Did you look at "History -> Recently Closed Tabs/Windows" to see if you could reopen that other window ?

Did you use the File menu or Exit in the "3-bar" Firefox menu button and not the close X as as only restores the last closed window ?

I think that it is always best to close Firefox from the main (most important) window via Exit/Quit to ensure that this window gets focus on the next start.


Backup the session files in the sessionstore-backups folder in the Firefox profile folder to make sure not to lose possible important session data. Do NOT close Firefox when Firefox is already running.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4).

You can check a recent upgrade.jsonlz4-<build_id> with this tool to see if it has your lost tabs. You can look at this tool to inspect a compressed sessionstore file.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.


You can look at a utility to browse System Restore points to see if you can recover an older version of sessionstore.jsonlz4 in the main profile folder.

Hữu ích?

more options

cor-el said

Hi Did you look at "History -> Recently Closed Tabs/Windows" to see if you could reopen that other window ? Did you use the File menu or Exit in the "3-bar" Firefox menu button and not the close X as as only restores the last closed window ? I think that it is always best to close Firefox from the main (most important) window via Exit/Quit to ensure that this window gets focus on the next start.

Backup the session files in the sessionstore-backups folder in the Firefox profile folder to make sure not to lose possible important session data. Do NOT close Firefox when Firefox is already running.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4).

You can check a recent upgrade.jsonlz4-<build_id> with this tool to see if it has your lost tabs. You can look at this tool to inspect a compressed sessionstore file.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.


You can look at a utility to browse System Restore points to see if you can recover an older version of sessionstore.jsonlz4 in the main profile folder.

YOU ARE AN ABSOLUTE STAR! THANK YOU VERY MUCH. I chose restore all windows and voila! BTW I always close Firefox via File/Exit

Hữu ích?

more options

You are an absolute star! I used Restore all windows and voila. Thank you so much.

BTW, I always leave Firefox by using the File/Exit way. Have a good weekend

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.