Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Second version of FireFox can't be made default browser

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I recently installed version 78.02 of Firefox as a second copy. The first copy is version 67.04. I left the older version as the default until I had the new version customized. I have tried to make version 78.0.2 the default version, but version 67.0.4 remains the default. I have tried both from inside of Firefox in the options menu, and from the program defaults in the Windows 7 control panel. Neither has any effect and version 67.0.4 remains the default. How do I get version 78.0.2 to be the default without uninstalling version 67.0.4?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.