Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

crash "###!!! [Child][MessageChannel] Error: (msgtype=0x35010B,name=PContent::Msg_RecordDiscardedData) Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost"

 • Không có trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 35 lượt xem
more options

With a python script I have a kiosk-like screen on which there should be a pertpetual changing (delay: 20 secs) between 3 different pages with the same URL.

Works fine ... sometimes for days, sometimes for hours, then it crashes. (I don't join the entire log entries, it's some 5000 lines; so here are the always repeating lines of warnings and errors)

===========================================>

[Parent 3042, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe): file /build/firefox-esr-HMuf61/firefox-esr-68.11.0esr/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_posix.cc, line 727

   1. !!! [Child][MessageChannel] Error: (msgtype=0x35010B,name=PContent::Msg_RecordDiscardedData) Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost

IPDL protocol Error: Received an invalid file descriptor

   1. !!! [Parent][MessageChannel] Error: (msgtype=0x1E0074,name=PBrowser::Msg_StopIMEStateManagement) Channel error: cannot send/recv
   2. !!! [Parent][MessageChannel] Error: (msgtype=0x1E008F,name=PBrowser::Msg_Destroy) Channel error: cannot send/recv

[Parent 3042, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error (4044): Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt: file /build/firefox-esr-HMuf61/firefox-esr-68.11.0esr/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_posix.cc, line 358

<===========================================

What is happening? And why? Greetings Martin

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.