Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unlock my account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

i used this feature where firefox gives me secure passwords and now i cant log into anything because my account is locked why can i log into to here but i cant log in to the browser to sync my login in info or bookmarks and everything else and how to unsubscribe from this account locking safety feature in the future

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.