Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wrong email address

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Recently, I changed my email address in firefox. I deleted the secondary (old) email address from firefox. When I send an email through firefox, it still uses the old email address as my return address. Firefox will not even let me change the email address within the email itself. How do I fix this? THanks.