Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

scam extensiom

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

Hello I sent a report of theft in the plugins section of your site some time ago, but I did not receive a response A robbery that robbed me of $ 42,600 I will explain it to you again and please take care so that more people do not fall victim This theft happened by Ledger live fake plugin eves in this theft, with small changes in the logo and the name of the Baba plugin, put it in the plugins section of your site and steal from the users' accounts. With a simple comparison between the fake plugins on your site and the original plugin, you can find out if the plugins in the plugins section of your site are fake or stolen. The name of the main plugin is Ledger live , and on your site, they are stealing with the same names and with a little change All plugins in this section of your site plugins are fake and thieves except SpeedLedger Which has a different topic and you can check https://addons.mozilla.org/fa/firefox/search/?platform=windows&q=ledger%20live I look forward to hearing from you to prevent further theft Thankful

Hello I sent a report of theft in the plugins section of your site some time ago, but I did not receive a response A robbery that robbed me of $ 42,600 I will explain it to you again and please take care so that more people do not fall victim This theft happened by Ledger live fake plugin eves in this theft, with small changes in the logo and the name of the Baba plugin, put it in the plugins section of your site and steal from the users' accounts. With a simple comparison between the fake plugins on your site and the original plugin, you can find out if the plugins in the plugins section of your site are fake or stolen. The name of the main plugin is Ledger live , and on your site, they are stealing with the same names and with a little change All plugins in this section of your site plugins are fake and thieves except SpeedLedger Which has a different topic and you can check https://addons.mozilla.org/fa/firefox/search/?platform=windows&q=ledger%20live I look forward to hearing from you to prevent further theft Thankful

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1306542 fake extension (locking)