Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Preferred search engine for address bar won't sync

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

After a deletion of a profile; an attempt to sync back the preferences results in the search bar having the default engine not synchronised. It is overwritten to Google, despite doing sync for DuckDuckGo. I have done a parallel test on the "tracking protection" and the preference for that one does sync. Thank you for any suggestions!

EDIT: The DuckDuckGo addon accomplishes the desired effect. However, it only hides the problem.

Được chỉnh sửa bởi Carduus vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.