Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox open link on google with new tab, not in the same tab.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

I usually open link google in the same tab when i clicked it. but now it always open on new tab, i tried

-browser.link.open_newwindow / 1 -browser.link.open_newwindow.restriction / 0 -browser.link.open_newwindow.override.external / 3

And its work, but when i open external link on whatsapp web, it doing the same like open link on google (open in the same tab), before this error happen, whatsapp web was always open the new tab for external link.

How can i set for google opening link on the same tab, and whatsapp web can open external link on the new tab?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.