Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Custom Protocol

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi I have an web application which will open a windows application using the custom protocol. I need to open the application directly with out any user action, in chrome I was able to do by using the URLWhiteList and in edge using the URLAllowList, how to handle the same in firefox.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.