Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just installed Firefox for the 2nd time. ios 10.15.7 on macbook Firefox is my default browser but I have to set it up each time I open the program

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Any suggestions? I opened it without extensions and followed the other trouble shooting suggestions and even uninstalled and reinstalled. Every time I open Firefox, I am greeted as if it has not been set up. I feel like I am in the movie, "Groundhog Day". Help !

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.