Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After using the refresh Firefox feature my Roboform stopped filling automatically

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi, I had to use the refresh Firefox feature because Firefox was very slow again. I did this more before without any problem. But now my login forms are not automatically filled in by Roboform. Firefox will load the right (login) page but nothing more. The settings in Roboform are unchanged.

Any idea? Thank you very much in advance for your help.

Best Regards, Robert.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.