Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crash ID: bp-26d0663b-9dec-4b5f-aa29-401690201015

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Crash ID: bp-26d0663b-9dec-4b5f-aa29-401690201015

Crash ID: bp-26d0663b-9dec-4b5f-aa29-401690201015

Giải pháp được chọn

You can also look for font issues as this looks like an issue with Open Type fonts.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Product Firefox Release Channel esr Version 78.3.1esr Build ID 20200929151419 (2020-09-29) Buildhub data OS Windows 10 OS Version 10.0.18363

bp-26d0663b-9dec-4b5f-aa29-401690201015 Signature: ots::OpenTypeGLYF::Parse

Crash Reason EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION

EpMPApi.dll = McAfee Endpoint

igd10iumd32.dll = NVIDIA D3D shim drivers = NVIDIA Corporation

more options

Update McAfee. If the problem continues, disable it.

Make sure all software is up to date.

more options

Giải pháp được chọn

You can also look for font issues as this looks like an issue with Open Type fonts.