Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo Mail won't accept Firefox 8.0.2

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Yahoo Mail will not allow me to connect using Firefox 8.0.2 and returns the error "The latest version of Yahoo Mail is not supported on your browser. Please use a supported browser below or use basic Mail." The link for downloading Firefox just takes me to the same version I'm running. I can start the "basic Mail" but it's awful. This problem does not occur when using Chrome. I have tried starting Firefox in Safe mode but the error still occurs. Is anyone else having this problem?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.