Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing Language.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I currently have Firefox in Bengali. I can't do it in English. '''''''How do I do this in English?'''''''

Please,help me.

I currently have Firefox in Bengali. I can't do it in English. ''''''''''''How do I do this in English?'''''''''''' '''Please''',''help me''.

Giải pháp được chọn

If the Firefox user interface (toolbars) is in the wrong language or if you want to change the current language then download Firefox in the language of your choice.

You may have to clear the startup caches via the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If the Firefox user interface (toolbars) is in the wrong language or if you want to change the current language then download Firefox in the language of your choice.

You may have to clear the startup caches via the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page.