Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get pixelated green overlay on some Firefox web pages. See image

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 402 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mushtaq@23599gmail.com

more options

Firefox version 81.0.1

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

An update just came out.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

Updated Firefox to 80.0.2 but problem still exists.

Started Firefox in Safe Mode, problem gone.

Started Firefox normally and disabled all extensions but problem still exists.

What next?

more options

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

more options

disable hardware acceleration in Firefox solved the problem. Thank you!