Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost my Firefox browser homepage with my site favorites and current articles to read.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I cannot find the way to restore my Firefox browser home page

Giải pháp được chọn

Hi, do you get the missing page if you type or paste one of these in the address bar and press enter to load it:

  • about:home
  • about:newtab

That is the Firefox Home page. You could check your home page setting to see whether it has been changed to something else (for example, custom URLs or a page controlled by an add-on):

How to set the home page

Does that allow any changes?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, do you get the missing page if you type or paste one of these in the address bar and press enter to load it:

  • about:home
  • about:newtab

That is the Firefox Home page. You could check your home page setting to see whether it has been changed to something else (for example, custom URLs or a page controlled by an add-on):

How to set the home page

Does that allow any changes?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.