Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download module

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pmaya007

more options

Hi, If I opened the tools-download module on my mac , I can't find the close menu Red-Yellow-Green mac button I have to quit Firefox to close the windows "download". Can we modify this please,. Sample: in Waterfox it's working fine. Pmaya

Hi, If I opened the tools-download module on my mac , I can't find the close menu Red-Yellow-Green mac button I have to quit Firefox to close the windows "download". Can we modify this please,. Sample: in Waterfox it's working fine. Pmaya
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi, I don't know why there isn't a title bar with buttons on your Library window. Maybe it's a bug. As a workaround, you could try Command+w (Close Tab) and see whether it closes the window.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, I don't know why there isn't a title bar with buttons on your Library window. Maybe it's a bug. As a workaround, you could try Command+w (Close Tab) and see whether it closes the window.

more options

It is the same with the show all Bookmarks , but the command+w works well THX Regards Pmaya