Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to recover bookmarks-pages deleted by mistake ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to recover bookmarks-pages deleted by mistake ? And where will I find your answer ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Didier

If you notice you lost bookmarks or accidentally deleted bookmark(s) and you haven't closed Firefox yet then you can use "Organize -> Undo" in the bookmarks manager (Bookmarks -> Show All Bookmarks) to undo this action and restore bookmark(s) you deleted accidentally or otherwise lost/misplaced. You may have to use Undo more than once (Firefox keeps a full undo history stack for the current session). Otherwise you can consider to restore the bookmarks from a JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Restore

This will replace all current bookmarks and you lose bookmarks that were added since that backup was created, so you may want to create an HTML backup on beforehand.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.