Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I open PLACES.sqlite with old version FF?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

(sorry for my english) I have FF version 45 with places.sqlite (file size ~92mb). When FF had refreshed to version 60, file places.sqlite is auto converted to ~56mb, but it opens normaly in FF 60. When I open this (converted places.sqlite) in old FF45 i see empty history window. I think may be file places.sqlite has new format in FF60. How can I open this file in old FF45 browser or how can I convert it back to old ff45 sqlite format?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I don't think that it is possible to convert places.sqlite back to the old scheme used in Firefox 45 as there are a lot of changes to tables like for favicons that are stored in favicons.sqlite and no longer in places.sqlite. If you do not have a backup copy then you will have to remove the new places.sqlite and let Firefox 45 create a new places.sqlite. You should be able to get your bookmarks back, but you will lose the history.

Hữu ích?

more options

Thank you for your answer. Yes I have backuped file places.sqlite, but he doesn't have some actual information (а some week old file). It's a pity that FF auto convert some user profile files without warnings or save his .old version. It's my understanding, now i have only one way - manual edit .sqlite file in sqlite editor for add missing information from converted places.sqlite... May be FF has built-in functional that export history ( as a bookmarks) in other format and then import it to the .sqlite?

Được chỉnh sửa bởi citybx vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.