Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox always crash when visiting website with media content.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi boku

more options

firefox always crash when visiting website with media content (youtube, and w3 html5 video test page) i started firefox with --safe-mode and i got this error - [Child 2113, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=ffff5d305c00 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - RefPtr<MediaSourceTrackDemuxer::SamplesPromise> mozilla::MediaSourceTrackDemuxer::DoGetSamples(int32_t): manager is detached.: file /home/gitlab-runner/builds/DVuPV_et/0/manjaro-arm/packages/extra/firefox/src/firefox-80.0.1/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp, line 3470 - then firefox become unresponsive and i have to kill it.

Giải pháp được chọn

somehow disabling vp9 fix the problem. set media.mediasource.vp9.enabled to false and the problem disapear. but max resolution on youtube is only 720p now

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

also i have tried to refresh firefox multiple times. and the problem start apear after i upgrade it from ff74 to ff79 and until now ff81 the problem still occur and becoming worse. the require amount of time before crash is become shorter after every update.

Được chỉnh sửa bởi boku vào

more options

Giải pháp được chọn

somehow disabling vp9 fix the problem. set media.mediasource.vp9.enabled to false and the problem disapear. but max resolution on youtube is only 720p now

Được chỉnh sửa bởi boku vào