Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to remove the bookmark thing under the address bar. I didnt put it there

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

is this a tip or a trick? I dont know. All of a sudden there are bookmarks under the address bar and I cannot find anything that tells you how to remove it. Doesnt seem like this should be so difflcult.

is this a tip or a trick? I dont know. All of a sudden there are bookmarks under the address bar and I cannot find anything that tells you how to remove it. Doesnt seem like this should be so difflcult.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think you are talking about the Bookmarks Toolbar. You could turn it off.


Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox v47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar.Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

Look for Show / Hide Toolbars at the bottom left.

There is also a Restore Defaults button at the bottom middle.