Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

adidas icon appearing on searching bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Standard8

more options

Hello all,

any ideas on why the adidas icon appears even if the search word does not start with these letters "ad"?

Thank you!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, it looks like there's potentially some malware or adware on your machine which is redirecting your search engine.

Would you be willing to give a little more information so we might be able to block it for other people? If so:

  • Do you know if you installed or downloaded something recently which it could have come with?
  • If you visit the search, what URL do you end up with?
  • If you go to the three bar menu -> add-ons, are there any suspicious add-ons you don't recognise?

If you just want to get rid of it, then after checking for add-ons and removing them, if removing those add-ons doesn't work, then try something like MalwareBytes to check for malware/adware.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.