Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restauration of Windows and Tabs from last session

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 113 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cgoulin

more options

Hi,

I had a window open with many tabs. I opened a new window with 1 tab. I accidentally closed the window with the many tabs, then closed the one with 1 tab. Now, I would like to restaure the window with many tabs but since it wasn't the last closed, Firefox restaure the one with 1 tab. How can I do since I'm trying to restaure a window that wasn't the last closed?... I have red: "If you close each window one by one, only the tabs of the last closed window will be reopened the next time you start Firefox".... So I'm afraid it's not possible but never know ?...

Thanks! Cyril

Giải pháp được chọn

Did you try to reopen this window via "History -> Recently Closed Windows" ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This may help:

sessionstore [v56] sessionstore.jsonlz4 file(s). If you need to rescue any data from them, just move them out of the profile folder to some location where Firefox doesn't look for them. You can try to read out their contents using this tool: https://www.jeffersonscher.com/res/scrounger.html

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Did you try to reopen this window via "History -> Recently Closed Windows" ?

Hữu ích?

more options

Thank you guys ! You saved my life!... :)

I've just tried Cor-el solution : it worked!... I had already tried but didn't see the tabs were there!!...

Thank you again so much!!!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.