Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Quick Find

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I type on Firefox without being in a search box, it opens quick find, and I don't have to press control g/f. I want to know how to disable this from happening. I have search the internet and forums for hours but can't figure out how to disable one simple thing. Thanks

Every time I type on Firefox without being in a search box, it opens quick find, and I don't have to press control g/f. I want to know how to disable this from happening. I have search the internet and forums for hours but can't figure out how to disable one simple thing. Thanks

Giải pháp được chọn

You can find Quick Find on the Options/Preferences page.

  • Options/Preferences -> General: Browsing:
    "Search for text when you start typing"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can find Quick Find on the Options/Preferences page.

  • Options/Preferences -> General: Browsing:
    "Search for text when you start typing"