Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

spell-check dictionary

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paolo

more options

Hi. Since the last update of Firefox, the Languages item on the right-click menu has disappeared and I don't know how to swap between languages for spell checking any more (the explanation on page https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker doesn't correspond to what I see new: isn't it outdated?). I find where to change the display language of menus and commands in the Options, but not where to switch between spell-check dictionaries. So I have menus in Portuguese and spell-check fixed on English... Can you help, please? Thanks.

Paolo

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you have a dictionary installed and selected?

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages sub menu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

  • open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.

The spelling checker is enabled if [X] "Check Spelling" in the right-click context menu has a checkmark.

You can enable or disable spell checking globally:

You can look here for dictionaries:

Note that for spell check you need a dictionary. A language pack provides string translations for the user interface.

You can check on the about:config page that layout.spellcheckDefault is set to 1 (multi-line) or 2 (single-line).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do you have a dictionary installed and selected?

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages sub menu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

  • open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.

The spelling checker is enabled if [X] "Check Spelling" in the right-click context menu has a checkmark.

You can enable or disable spell checking globally:

You can look here for dictionaries:

Note that for spell check you need a dictionary. A language pack provides string translations for the user interface.

You can check on the about:config page that layout.spellcheckDefault is set to 1 (multi-line) or 2 (single-line).

Hữu ích?

more options

Hi co-rel. As a matter of fact the Firefox spell-checking function was working, but in Office365/Outlook apparently it is superseded by the internal spell-checking and the menu appearing with a right-click is different... Sorry about this, I just hope my case helps others in the same predicament... Thank you and best regards.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.