Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Having Trouble Loading eBay on Firefox since July or August

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jcg8874

more options

Is anyone else having trouble with eBay? Since about July, when I go to eBay on Firefox, it comes up with an HTML version of the site. I can load eBay on Safari but it is not as good. I don't want to download an install Google Chrome. Any help would be greatly appreciated. Thanks!

Giải pháp được chọn

Yes, a lot of other users have had issues with eBay specifically. I'm not sure if it's an update they made to their website or something that Firefox changed about the Enhanced Tracking Protection (ETP) system, but Firefox is probably blocking the website's style code from loading, which is what's giving you the very horrible website appearance.

If you disable ETP on the eBay website, it should fix the appearance for you. See Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop for more information on how to do that.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, a lot of other users have had issues with eBay specifically. I'm not sure if it's an update they made to their website or something that Firefox changed about the Enhanced Tracking Protection (ETP) system, but Firefox is probably blocking the website's style code from loading, which is what's giving you the very horrible website appearance.

If you disable ETP on the eBay website, it should fix the appearance for you. See Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop for more information on how to do that.

Hope this helps.

Hữu ích?

more options

Thank you so much, that actually did the trick. So simple, yet for me so elusive. I would never have guessed that might be the issue. Thanks again!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.