Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After update to firefox 80.0 pages sometimes load blank randomly

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Piterk

more options

After update to firefox 80 sometimes random pages do not load. They open as blank white page with refresh button being inactive. Only way to solve this problem is close page, open new tab and try to load this page again.

This is completely random, happening on all sites, opened from links on other sites, bookmarks or speed dial. No idea what could cause it. Maybe firefox has some problems with creating new process for new tab if my process limit is set to 1?

Được chỉnh sửa bởi Piterk vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Problem seems to have fixed itself. Probably cache refreshed. Or add-on updated. Or it was 80.0.1 update that fixed it.

Update: nope. Still happens. Happened today while opening new tab from bookmarks bar.

Được chỉnh sửa bởi Piterk vào

Hữu ích?

more options

Problem still present in ff 81

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.