Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dark Mode Startpage Firefoxbrowser for Windows 10 disappears after a few seconds

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
more options

Hello friends,

I turned my Firefox browser for Windows 10 in dark mode. However when I start the browser, my startpage is a few seconds in dark mode and then suddenly turns into light mode. Getting a new page is also in light mode while it should be in dark mode too.

Do I do something wrong or went something wrong in the browsersettings?

Who can help me please??

Thanks in advance for your trouble!

Greetings Peter van den Tillaard.

Hello friends, I turned my Firefox browser for Windows 10 in dark mode. However when I start the browser, my startpage is a few seconds in dark mode and then suddenly turns into light mode. Getting a new page is also in light mode while it should be in dark mode too. Do I do something wrong or went something wrong in the browsersettings? Who can help me please?? Thanks in advance for your trouble! Greetings Peter van den Tillaard.