Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Network protocol violation

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Alexei Solonari

more options

Can't load Twitter. Get the message "network protocol violation that cannot be repaired." I've cleared the cache and deleted the cookies. Twitter of course working fine on other browsers.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to about:serviceworkers and look for the Twitter service worker, then unregister that.