Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Icon in Firefox/Thunderbird Title Bar

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I'm just completing the setup on a new PC, and it's changed the Firefox & Thunderbird icons. I prefer the old ones :) . I've changed them in the Linux Mint menu and panel (taskbar), but can't figure out how to change them at the left end of the title bar of open windows. Can someone can tell me how ........ Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.