Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Kid safe site List , make FF safe for kids ?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello & Thanks ; Win 10 Is there a way to make FF safe for kids . I have written a Kid-Safe-Browser in vb.net 2019 .vb , but it uses IE11 , which has to many limitations . So I am looking at FF . Is there already something in FF for this , or is there already an extension for this . A list of allowable sites , if not in list then can't get there ?

Thanks for your Help...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do a web search for child blockers. Many of them are free.

Hữu ích?

more options

Keep in mind that extensions can easily be bypassed by starting Firefox in Safe Mode. You need a parental control application that works on the OS level to make this work properly. Windows 10 should have family safety features that you can use in the Windows user account of your children (children should have their own account with limited permissions).

There are also DNS services that include content blocking for minors.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.