Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Previously selected links don't remain identified with a rectangle

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi heynnema

more options

In previous versions of Firefox, I could view a web page with various links, and I could select a link to open in a new tab. Once I was finished in the new tab, I could close the new tab, and return to the original web page, and find the previously selected link because it still had a rectangle outline around it.

In the latest versions of Firefox, this rectangle no longer appears, so it's impossible to know where I was on the original web page.

Is there a way to get this feature back?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

Hữu ích?

more options

How do I check "hardware acceleration or userChrome.css"?

I went to about:config, and I found both of them there. Changing "hardware acceleration" didn't have any effect. userChrome.css was an undefined boolean.

This problem cropped up in recent Firefox updates. I think it's a design change, or UI change. It's horrible. There must be some way to make it operate the way it did before.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.