Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

« Sorry. We’ve locked your account. »

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

Hello,

I'm getting the following message:

« Sorry. We’ve locked your account.

The confirmation email we sent to XXX@XXX.org was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data.

If this is a valid email address, let us know and we can help unlock your account. No longer own that email? Create a new account »

I can connect to this support using the account, but not using sync on my devices.

My mail is a valid email address, and there was some temporary problem with the mail server which explains why the mail was returned.

What can I do to get back my account? The « let us know » link leads me here.

Thanks,

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

In this type of situation (as far as I know), the account should be unlocked after a 24 hour wait period.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

In this type of situation (as far as I know), the account should be unlocked after a 24 hour wait period.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.