Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox turn some pages dark and don't lead them properly

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

For a couple of days I've had issues with Twitter, Google and Youtube not showing properly. The page is black and some thing don't load. If I refresh the page it seems to solve the instance of the issue but it still keeps coming back.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure you haven't enabled a (reverse/dark) High Contrast theme in the OS settings.

Make sure you allow pages to choose their own colors.

  • Options/Preferences -> General: Fonts & Colors -> Colors: "Override the colors specified by the page with my selections above"

Try "Never" if the default "Only with High Contrast themes" isn't working.

You also can check the default colors.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.