Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"restore previous session", "always check if firefox is your default" are greyed out on new computer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I recently bought a new computer, a custom build, and on firefox the above mentioned options are greyed out. I found this thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1215650

In my Profile Folder, I do not have sessionstore [v56] sessionstore.jsonlz4 file(s), though I do have the sessionstore-backups folder and it contains recovery.baklz4 and recoveryjsonlz4.

Can I just move or delete the sessionstore-backups folder?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Keep in mind that sessionstore.jsonlz4 is only present when when Firefox is closed.

Firefox doesn't create sessionstore.jsonlz4 when you use "Clear history when Firefox closes" to clear the browsing history or when you use Private Browsing mode.

I don't know what would cause "always check if firefox is your default" to be greyed out.

You can check browser.shell.checkDefaultBrowser on the about:config page to see if this preference is locked to false.

Are there policies active if you check this on the about:policies page ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.