Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

last tabs file

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i opened many tabs and then closed the browser, where can i find the file that saves these closed tabs?

note: i am NOT interested in restoring these tabs, i want the file itself

Giải pháp được chọn

Does this work for you?

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory.

sessionstore [v56] sessionstore.jsonlz4 file(s).

If you need to rescue any data from them, You can try to read out their contents using this tool: https://www.jeffersonscher.com/res/scrounger.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Does this work for you?

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory.

sessionstore [v56] sessionstore.jsonlz4 file(s).

If you need to rescue any data from them, You can try to read out their contents using this tool: https://www.jeffersonscher.com/res/scrounger.html

Hữu ích?

more options

Note that there are also session manager extensions.

sessionstore.jsonlz4 is only present in the main profile folder when Firefox is closed. During runtime Firefox uses files is the sessionstore-backups folder.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

  • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
  • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
  • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
  • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file (make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.