Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In "firefox pdf viewer" no button to save pdf (I can only print it)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Brendan Dahl

more options

I use version 81 of firefox.

A new update of a website has disallow download of pdf. As the attachment I can only print pdf (or print to virtual printer) but I'd like normally save this pdf.

If I click with right key I can only save html (no pdf) and also use an external viewer I have same problem.

Any idea please?

thanks

Pol

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It looks like that site is using their own version of the PDF.js project (what's used in Firefox) and disabling the download. I'm guessing this, because if that PDF was displayed with Firefox's built in viewer it should look different since we updated the design in 81.

Do downloads still work for a test pdf e.g. https://www.w3.org/WAI/ER/tests/xhtml/testfiles/resources/pdf/dummy.pdf (you should also notice the design looks different)?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.