Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Discord Pop Up yellow box thing

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 124 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

When I join a discord call a yellow box pops up at the top of the screen. How do I disable it?

When I join a discord call a yellow box pops up at the top of the screen. How do I disable it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The yellow warning box is to let users know that the website is using their microphone. This is to prevent a website from accessing a user's microphone without their knowledge.

There's no builtin option to disable this warning label. However, it can be disabled by adding the following code to a userChrome.css file:

#webrtcIndicator {
  display: none !important;
}

If you are not familiar with how to use a userChrome.css file to make modifications to the Firefox interface, check out the How to Create a userChrome.css File by userChrome.org.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The yellow warning box is to let users know that the website is using their microphone. This is to prevent a website from accessing a user's microphone without their knowledge.

There's no builtin option to disable this warning label. However, it can be disabled by adding the following code to a userChrome.css file:

#webrtcIndicator {
  display: none !important;
}

If you are not familiar with how to use a userChrome.css file to make modifications to the Firefox interface, check out the How to Create a userChrome.css File by userChrome.org.

Hope this helps.