Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to remove the large sound bar

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 135 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rfkzubyasd

more options

sound window appeared after browser refresh. how to delete this window. thank

sound window appeared after browser refresh. how to delete this window. thank
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can set media.hardwaremediakeys.enabled = false on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Did this help?

While you are in safe mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

more options

Giải pháp được chọn

You can set media.hardwaremediakeys.enabled = false on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

more options

thanks, the problem was solved