Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated to Firefox 81.0 but credit card autofill is still missing from Options/Preferences menu

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mr.K

more options

I just updated Firefox to version 81.0 in Linux, Windows and Mac, but the credit card autofill option is still missing from the Preferences menu.

I followed the instructions from here:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/credit-card-autofill

Yes, I am located in the US.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Thank you jscher2000 extensions.formautofill.creditCards.available did the trick for me. The option now appears on the Firefox Preferences.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can check this pref on the about:config page.

  • extensions.formautofill.creditCards.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Hữu ích?

more options

I did and restarted Firefox, to be sure. It did not work. Still does not show it.

Hữu ích?

more options

When you say it does not show it, do you mean on the Options Preferences page? I guess that would be useful to use the button!

Try changing the following preference to true:

extensions.formautofill.creditCards.available

Sorry, Linux has Preferences, not Options.

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you jscher2000 extensions.formautofill.creditCards.available did the trick for me. The option now appears on the Firefox Preferences.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.