Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated to Firefox 81.0 but credit card autofill is still missing from Options/Preferences menu

  • 10 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1064 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just updated Firefox to version 81.0 in Linux, Windows and Mac, but the credit card autofill option is still missing from the Preferences menu.

I followed the instructions from here:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/credit-card-autofill

Yes, I am located in the US.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Thank you jscher2000 extensions.formautofill.creditCards.available did the trick for me. The option now appears on the Firefox Preferences.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (10)

more options

You can check this pref on the about:config page.

  • extensions.formautofill.creditCards.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

more options

I did and restarted Firefox, to be sure. It did not work. Still does not show it.

more options

When you say it does not show it, do you mean on the Options Preferences page? I guess that would be useful to use the button!

Try changing the following preference to true:

extensions.formautofill.creditCards.available

Sorry, Linux has Preferences, not Options.

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

more options

Giải pháp được chọn

Thank you jscher2000 extensions.formautofill.creditCards.available did the trick for me. The option now appears on the Firefox Preferences.

more options

I am having the same problem. But I found that the extensions.formautofill.creditCards.hideui was true. Changing it to False fixed the problem.

more options

I don’t have a ‘Preferences’ under the main menu.....

more options

brianhanson53 said

I don’t have a ‘Preferences’ under the main menu.....

If you are on Windows, look for Options (Microsoft and other OS makers don't agree on what to call it).

more options

I notice a Normandy pref that apparently sets extensions.formautofill.creditCards.hideui = false to show this section.

  • app.normandy.startupRolloutPrefs.extensions.formautofill.creditCards.hideui = false
more options

In Firefox go to Options/Privacy and Security/Forms and Autofill. You should see a checkbox to autofill credit cards.If you don't then follow the instructions above to make extensions.formautofill.creditCards.hideui false.

more options

More extension you can check:

  • extensions.formautofill.available = `on` (String) (if `detect` isn't working)
  • extensions.formautofill.creditCards.available = true (Boolean)
  • extensions.formautofill.creditCards.enabled = true (Boolean)
  • extensions.formautofill.creditCards.hideui = false (Boolean)